Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.

(Създайте опция за Потвърждение от страна на потребителя (Разбрах, Съгласен съм, др.).

 

Данни за Администратора:

Кои сме ние?

            “КЛАССАКУИН” – дружество с ограничена отговорност, регистрирано през 2016 г. в ТР към АВ с ЕИК 204020511 и с настоящо седалище и адрес на управление в гр. София 1504, ул. „Каймакчалан” № 9, ап.4.

            Предметът на дейност на дружеството е: Научноизследователска и развойна дейност в областта на естествените, медицинските, селскостопанските и техническите науки; Научноизследователска и развойна дейност в областта на биотехнологиите. Грижи за красотата и здравето; Козметични услуги; Екология; Създаване на програмни продукти, създаване на системи с изкуствен интелект, създаване и управление на бази данни, бази факти и др.; Търговска дейност, покупко-продажба, внос-износ, услуги, реклама, посредническа дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон в Република България и не нарушава законодателството на Европейския съюз.

Данни за контакт със “Классакуин” ООД:

Местоположение:

Държава: Република България

Адрес: гр.София, „Каймакчалан” № 9, ап.4

           Телефон: 088 880 7808, 089 846 8088

           Ел. поща: managers@classaqueen.com

           Интернет страница: www.classaqueen.com

Данни за контакт с Отговорника по защита на данните:

С нашия Отговорник по защита на данните можете да се свържете директно тук:

Ел. поща: nikolajzehirev@gmail.com

Тел: 088 880 7808

Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:

1.Категория лични данни:

 • Данни, свързани със сключването на сделки и изпълнението на вече сключени сделки по ЗЗД и Търговския закон:

–       име на лицето, постоянен адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец, чрез представяне от лицето на документ за самоличност.

1.2  Данни, свързани с трудови правоотношения

–       име на лицето, постоянен адрес, единен граждански номер или личен номер на чужденец, чрез представяне от лицето на документ за самоличност.

1.3  Данни, свързани с попълване на данни от клиентите:

–       име на лицето, рождена дата, здравен статус, адрес, телефон и електронен адрес за контакт.

 • Специални категории данни, които обработваме: към момента на изготвяне на настоящите правила няма такива.

Източник:

               Всички събирани данни се получават от субекта на данни. Организацията не събира данни от обществено достъпни източници.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:

Събираните лични данни се използват:

 • За нуждите и в изпълнение на данъчното, осигурителното и гражданското законодателствос цел спазване на законната форма за валидност на сделките и представянето им при проверки и ревизии от съответните държавни органи;
 • За нуждите и с цел водене на регистър на служителите на дружеството.

Основанието, което ни дава право да обработваме вашите данни е:

 • Обработването на данните се основава на съгласието на лицата;
 • Обработването на вашите лични данни е необходимо за изпълнение на сключен договор с Вас /дружеството Ви /граждански, търговски и др./ или намерение за сключване на договор.
 • Обработването е необходимо за спазване на трудовото, гражданското, осигурителното, данъчното и др. законодателство.
 • Обработването е необходимо за да защитим жизненоважни интереси – свързани с вашата сигурност, сигурността на членовете и служителите в организацията, имуществени интереси на организацията.

Всички законни интереси, преследвани от нас или от трети страни, които работят за нас, са следните:

               Спазване на трудовото, гражданското, търговското, данъчното и осигурителното законодателство.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

               При сключване на граждански и търговски договори, личните Ви данни ще бъдат предоставени на НАП, разследващи органи при извършване на проверка, съд, прокуратура, следствие, нотариус, съдебен изпълнител.

               Личните данни, предоставени съгласно ТЗ ще бъдат предоставени на разследващи органи при извършване на проверка, прокуратура, съдебни органи.

Съгласие:

               Със съгласието Ви да приемете тази Декларация за поверителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

               Съгласието е необходимо, за да може да обработваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необходимо да е изрично.

               В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

               Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с писмено искане до Отговорника по защита на данните.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

               “Классакуин” ООД няма намерение да предаде Вашите лични данни на трети лица без предварително да получи Вашето съгласие.

Период на съхраняване на данните

               “Классакуин” ООД ще съхранява Вашите лични данни не повече от предвидените в българското законодателство срокове, като данните ще бъдат съхранявани съгласно приета от организацията „Процедура за съхраняване и унищожаване на данните“.

Вашите права като субект на личните данни са следните:

               Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “Классакуин” ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от “Классакуин” ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от “Классакуин” ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от “Классакуин” ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие;
 • когато сте възразил срещу обработването;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от “Классакуин” ООД да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

               Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

Имате право на жалба до надзорния орган

               Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

               В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “Классакуин” ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на “Классакуин” ООД или директно на Отговорника по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт.)

Какво са лични данни?

            Съгласно Общият регламент за защита на данните, личните данни се определят като:

            “Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Защо “Классакуин” ООД събира и съхранява лични данни?

            За да сключим с вас договор, сделка по ТЗ, ЗЗД или друг нормативен акт, за да Ви регистрираме като служител или партньор на дружеството е необходимо да съберем лични данни за идентификацията Ви, за водене на кореспонденция с Вас, за изпълнение на сделките, за събиране на задължения. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е належаща за тези дейности.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

            Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

            “Классакуин” ООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

            Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване в съответствие процедурите изградени от “Классакуин” ООД .

            Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

            Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

            “Классакуин” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

            Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

            Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

            Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп, като съхраняваме Вашите данни специални, недостъпни места, унищожаваме ненужната информация в кратки срокове, сключим спогодби за защита на личните Ви данни с наши подизпълнители.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

            “Классакуин” ООД по Ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
 • Данни за контакт на Отговорника по защита на данните;
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на “Классакуин” ООД или на трета страна, информация за тези интереси;
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

            Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да отправите на посочените контактни данни на “Классакуин” ООД или директно на посочените контактни данни на  Отговорник по защита на данните. Искането за достъп е по образец на “Классакуин” ООД .

CLASSAQUEEN Бихме искали да ви показваме известия за последните новини и актуализации.
Dismiss
Allow Notifications